Vissza a főoldalra
2020. feb. 24. hétfő Mátyás
 


    egészségbiztosítás
    egészségügyi ellátás
    egészségügyi intézmények működése
    gyógyszerügy-gyógyászati segédeszközök
    közegészségügy-járványügy
    nemzetközi szerződés
    szociálpolitika
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo >> Jogszabályok >> Tárgy szerint
közegészségügy-járványügy

16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet
az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal

A munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 43. §-ának, valamint a Munka Törvénykönyve 51. §-ának végrehajtására - az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség vezetőjével, a szövetkezetek érdek-képviseleti szerveivel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 45. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetekre és a legfeljebb harminc főfoglalkozású dolgozót foglalkoztató magánszemélyre (a továbbiakban: munkáltató), valamint a náluk rendszeresen munkát végző dolgozókra.
(2) Ha a munkáltató a nála munkaviszonyban álló dolgozónál alkoholvizsgálatot végez, és a vizsgálat eredményét a dolgozó, illetőleg a munkáltató vitatja, a háziorvostól (a továbbiakban: orvos) véralkohol-vizsgálat elvégeztetését lehet kérni. A dolgozó a vér levételét a munkáltatója útján kérheti. A dolgozó kérelmét a munkáltató minden esetben köteles az orvoshoz továbbítani.
(3) A kérelmet írásban kell előterjeszteni. Az orvos e kérelem alapján köteles a véralkoholvizsgálathoz szükséges vért levenni, ha a munkáltató az ehhez szükséges bontatlan "véralkohol-vizsgálati dobozt" rendelkezésre bocsátja. A véralkohol-vizsgálati dobozt a munkáltató akkor is köteles biztosítani, ha a kérelmet a dolgozó terjesztette elő.
(4) Az orvos a vérvételnél a véralkohol-vizsgálati dobozban elhelyezett útmutató szerint jár el. Az orvos a dobozban található nyomtatványt köteles kitölteni, a dobozt lezárni, és továbbítás céljából a munkáltató képviselőjének átadni.
(5) A (2)-(4) bekezdés alkalmazásában háziorvos:
- a foglalkozás-egészségügyi orvos (foglalkozás-egészségügyi ügyeletes orvos),
- ha az üzemben foglalkozás-egészségügyi orvos nem működik vagy orvosi ügyelet nincs, akkor az üzem (telephely) szerint területileg illetékes háziorvos, orvosi ügyeletet teljesítő orvos,
- ha ezek bármelyike nem érhető el, akkor a területileg illetékes kórház-rendelőintézet, illetőleg az önálló rendelőintézet vezetője által kijelölt szakrendelés orvosa.

2. § A véralkohol-vizsgálatot a levett vér alapján a munkáltató szerint illetékes orvostudományi egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete végzi. Az Igazságügyi Orvostani Intézetek területi illetékességét és címét, valamint az egyetemek csekkszámla-számait a melléklet tartalmazza.

3. § (1) A véralkohol-vizsgálatot végző intézet a vizsgálat elvégzéséért díjat számít fel a vizsgálatot kérő munkáltatónak.
(2) A véralkohol-vizsgálat eredményét - a díjjegyzék és a befizetési csekklap csatolásával - az Igazságügyi Orvostani Intézet a munkáltatóval közli. A véralkohol-vizsgálat eredményét a munkáltató köteles a dolgozó tudomására hozni.
(3) A véralkohol vizsgálat díját a vizsgálatot kérő munkáltató csekklapon fizeti be a mellékletben meghatározott címre és számlaszámra. A csekklapon fel kell tüntetni az intézeti iktatószámot, a dolgozó nevét, a munkáltató nevét és címét, valamint közölni kell, hogy e befizetés véralkohol vizsgálati díj címén történt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott összegből kettőszáz forintot laboratóriumi vizsgálati díjként, kilencven forintot szakasszisztensi díjként, harminc forintot leírói díjként, kettőszáznyolcvan forintot pedig költségátalányként kell elszámolni.

4. § Ez a rendelet 1987. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az ittasság munkahelyi ellenőrzéséről véralkohol-vizsgálattal tárgyú 24/1981. (Eü. K. 16.) EüM utasítás hatályát veszti.

(hatályosság dátuma 2001. november 1.)

Melléklet
Nyomtatható forma