Vissza a főoldalra
2018. júl. 23. hétfő Lenke
 


    kormányrendeletek
    miniszteri rendeletek
    törvények
    egyéb
    Online
    Hypermed
    Enciklopédia
    Hold
    Joginfo
    Ismerettár
    Springer oldalak
    Pályázatok
    Olvasósarok
    Moktáv
    Kigyó
    Freemail
    Freeweb
    Adattár

Joginfo >> Jogszabályok >> Jogforrási szint szerint
kormányrendeletek

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
(KIVONATOS KÖZLÉS!!!)

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya - a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-kereskedelem kivételével - a kis- és nagykereskedelmi, a jármű- és üzemanyag kereskedelmi, a vendéglátó, a szálláshely-szolgáltató, az idegenforgalmi és a kölcsönző (a továbbiakban együtt: kereskedelmi) tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját előállítású áruját üzletben értékesítő termelőre (a továbbiakban együtt: kereskedő) terjed ki.

2. § (1) A kereskedő - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat kereskedelmi tevékenységet.
(2) Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:
a) vásáron és piacon végezhet - külön jogszabály alapján - kereskedelmi tevékenységet;
b) külön jogszabály szerint folytathat házaló kereskedést;
c) a (3) bekezdésben foglaltak kivételével közterületen értékesítheti - a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása alapján - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékeket;
d) a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek és területhasználati hozzájárulások (megállapodások) birtokában köz- vagy magánterületen, továbbá munkahelyen, oktatási, nevelési, egészségügyi, kulturális, sportintézmény területén elhelyezett automatából csomagolt élelmiszert, külön jogszabályban előírt korlátozással italt, vegyi árut, napi cikket, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvényben meghatározott keretek között dohányterméket értékesíthet;
e) nem földhöz rögzített gázpalack tárolóból fóliával lezárt PB-gázpalackot értékesíthet;
f) 2000 főnél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) működő postahivatalokban az előállító által csomagolt élelmiszert - kivéve a minőségmegőrzés idejét "fogyasztható" felirattal megjelölt gyorsan romló élelmiszereket -, alkoholmentes italt, vegyi árut, napi cikket, kávét és végső felhasználó részére dohányterméket árusíthat.
(3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével - kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

3. § (1) A kereskedő az üzlet működési engedélyének (a továbbiakban: működési engedély) kiadását az üzlet helye szerint illetékes település (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) kérheti.
(2) Ha a mozgóbolt több önkormányzat illetékességi területén működik, a kereskedő a működési engedélyt a székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.
(3) A működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni
a) az üzlet címét;
b) az üzlet tulajdonosát, használatának jogcímét (bérlet, haszonélvezet);
c) a folytatni kívánt üzletköri tevékenységeket, az első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő tevékenységi üzletkört;
d) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét;
e) az üzlet fő tevékenységére utaló elnevezést.
(4) A működési engedély kiadási kérelemhez a kereskedőnek csatolnia kell a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító és az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratokat, a 4. § szerinti előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, továbbá ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, az engedélyeket. Nem minősül engedélynek a 7. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vétel.
(5) Mozgóbolt esetében a kérelemhez - a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően - csatolni kell a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek a hozzájárulását is.

4. § Az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóságok:
a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ), ha az üzletben élelmiszert, vegyi árut, gyógynövényt, illóolajat értékesítenek, továbbá vendéglátó üzlet, kereskedelmi szálláshely, élelmiszer mozgóárusítása, valamint élelmiszer és étel házhoz szállítása esetén;
b) az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: Állomás) és az ÁNTSZ, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetű élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot használnak fel, illetve hoznak forgalomba vagy terményt, takarmányt, élő állatot értékesítenek;
c) a tűzvédelmi szakhatóság, ha az üzletben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek, valamint kereskedelmi szálláshely, áruház, vendéglátó üzlet esetén;
d) a környezetvédelmi, az építésügyi, a tűzvédelmi szakhatóság, a közlekedési felügyelet és az ÁNTSZ, ha az üzletben üzemanyagot, veszélyesnek nem minősülő hulladékot értékesítenek;
e) az építésügyi hatóság, ha az üzletkialakítás építési vagy rendeltetés-módosítási engedély-köteles;
f) a növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás, ha az üzletben növényvédő szer értékesítése történik;
g) a területileg illetékes rendőrhatóság, ha az üzletben polgári használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, robbanóanyagot és robbantószert, pirotechnikai terméket, gázsprayt, valamint légfegyvert értékesítenek;
h) a külön jogszabályban meghatározott hatóság, ha hozzájárulása szükséges az áru értékesítéséhez, illetve a tevékenység folytatásához.

***

9. § (1) A kereskedő árukészletét - közterület-használati engedély birtokában - az üzlete homlokzatával érintkező közterületen ideiglenesen, illetve idényjelleggel árusíthatja.
(2) A kereskedő az üzlete üzletkörébe tartozó árut alkalmi rendezvényen, valamint nem közterületi ideiglenes árusítóhelyen alkalomszerűen értékesítheti (alkalmi árusítás), ha jogszabály azt nem korlátozza, vagy nem zárja ki.
(3) Az élelmiszerek, növényvédő szerek alkalmi árusításához szükséges az ÁNTSZ engedélye is.
(4) Az alkalmi árusítóhelyen kötelező a kereskedő nevének, székhelyének, üzletének jól látható módon való feltüntetése.
(5) Szeszes ital és dohányáru alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az árusítás helye szerint illetékes rendőrhatósághoz és vámhatósághoz történt előzetes bejelentéssel folytatható.
(6) Az alkalmi árusítás területén a jegyző - az illetékes rendőrhatóság, valamint a Vám- és Pénzügyőrség írásos véleményének figyelembevételével - a szeszes italok árusítását írásban megtilthatja vagy korlátozhatja.

10. § (1) A kereskedő részére az árusítás helye szerint illetékes jegyző mozgóárusítást engedélyezhet. Az élelmiszer, illetve vendéglátásban előállított termék árusításához szükséges az illetékes ÁNTSZ előzetes hozzájárulása is.
(2) Az engedélynek a kereskedő nevén és székhelyén kívül tartalmaznia kell az érvényesség időtartamát, és azt az útvonalat, illetve helyet, ahol a mozgóárusítás végezhető.

***

12. § (1) Gyógynövény, illóolaj és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény (a továbbiakban együtt: gyógynövény) csak előre kiszerelt - jellegének megfelelően aromatartó, fényvédő -, zárt csomagolásban hozható forgalomba. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni:
a) a gyógynövény magyar és latin nevét;
b) a kiszerelt gyógynövény tömegét;
c) az előállító, az importáló, a kiszerelő cég nevét és telephelyét;
d) a hatósági forgalomba hozatali engedély számát;
e) a kiszerelés keltét és a felhasználhatóság határidejét;
f) a termék alkalmazási és/vagy elkészítési javaslatát.
(2) A forgalomba hozható gyógynövények körét a népjóléti miniszter az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

12/A. § Fűszerpaprika-őrlemény kizárólag üzletben, termelő által a külön jogszabály előírásai szerinti adatokat is feltüntető zárt csomagolásban hozható forgalomba.

13. § Vegyipari termékek (háztartás-vegyipari készítmények, kozmetikai termékek, festékek) a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék-kiszerelés kivételével, valamint gépjármű-üzemeltetési segédanyagok csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval és kötelező jelölésekkel ellátott csomagolásban hozhatók forgalomba.

14. § (1) Szexuális áru - a többi árutól elkülönítve - csak zárt csomagolásban hozható forgalomba. A 18. életévét be nem töltött személy részére szexuális árut értékesíteni, kölcsönözni (a továbbiakban együtt: értékesíteni) tilos.
(2) Szexuális árut közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.
(3) Alsó- és középfokú oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint vallás gyakorlására szolgáló intézmény bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális árut értékesítő üzlet nem működhet.

15. § (1) Tilos a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével szeszes italt kimérni az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.
(2) A kereskedő a szeszesital-kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes vámhivatalnak és a rendőrhatóságnak bejelenteni.
(3) A jegyző az (1) bekezdésben megjelölt intézmények hivatali működési idejének lejárta után az árusítás helye szerint illetékes vámhatóság és rendőrhatóság előzetes véleményének figyelembevételével engedélyezheti a szeszes ital kimérését, árusítását.

16. § (1) Vendéglátó üzletben a 18. életévét be nem töltött, élelmiszerüzletben a 14. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos.
(2) Tilos szeszes italt árusítani:
a) diáksport egyesület és az iskolai sportkör sportlétesítményében;
b) sportlétesítmény területén: a bajnoki, a kupa-, valamint a nemzetközi mérkőzések kezdetét megelőző egy órától a mérkőzés befejezését követő egy óráig terjedő időszakban;
c) belföldi távolsági autóbuszjáraton.

***

19. § Csomagküldő kereskedés útján gyógynövény csak a 12. §-ban foglaltak szerint, az élelmiszerek közül csak engedélyezett élelmiszer-előállító helyen készült és a csomagolt, hűtés nélkül tartósan tárolható élelmiszer értékesíthető.

***

Nyomtatható forma