Orvosi szógyűjtemény  
A,Á B C,CS D E,É F G,GY H I,Í J K L,LY M N,NY O,Ó Ö,Ő P Q R S,SZ T,TY U,Ú Ü,Ű V,W X Y Z,ZS
elhárító mechanizmusok  

A pszichés veszély tudatossá válásával fellépő érzések, képzetek és viselkedéstendenciák, amelyek -- az érintettek számára teljesen észrevétlenül -- konfliktusokat, félelmeket rejtenek, vagy szubjektíve megkönnyítik az ezekkel való érintkezést, anélkül, hogy ezáltal szükségképpen megvalósulna az ezeket leküzdő ismételt alkalmazkodás. Anna Freud dolgozta ki a pszichés védekezésnek a személyiségfejlődés során kialakuló és bevésődő tudattalan stratégiáit, amelyek a felnőtt egyéni viselkedés-repertoárjának összetevőivé válnak a kellemetlenül fenyegető tapasztalatokkal való érintkezésben.
Módozatai és formái:
acting out: a lehetséges negatív következményeket figyelmen kívül hagyó impulzív viselkedés
autisztikus vágyak (autistic phantasies): konkrét szociális kontaktusokat, cselekvéseket vagy problémamegoldási kísérleteket helyettesítő ábrándok
tagadás (denial, negation): a valóság bizonyos vonatkozásainak tagadása
eltolás (displacement): veszélyt hordozó tárgyakra vagy eseményekre irányuló érzéseknek és reakcióknak más, hasonlókra, ill. kevésbé veszélyesekre történő áthelyezése
alulértékelés (depreciation): a saját személy alulértékelése, ill. mások negatív tulajdonságainak eltúlzása
disszociációs védekezés (dissociative defense):a saját identitásra vonatkozó integratív tudatfunkciók időleges megváltozásának fenntartása
eszményítés (idealisation): a pozitív tulajdonságoknak a saját személyiségre és másokra vonatkoztatott túlméretezett kidomborítása
intellektualizáció (intellectualsation): az absztrakt gondolkodásmódnak túlzott előtérbe helyezése az érzések kiküszöbölése miatt
izoláció (isolation): az érzelmi összetevőknek az aktuális élmények vonatkozásában való mellőzése
passzív agresszió: a mások ellen irányuló agresszivitás vagy agresszív cselekmények indirekt megnyilvánulásai
projekció: alárendeltségi viszonyok között megnyilvánuló elfojtott érzéseink és ösztönimpulzusaink másokra való átvitele
racionalizálás: saját vagy mások viselkedésének, ill. helytelen kijelentéseinek pzitív kifejtése vagy helyreigazítása
reakcióformálás: saját érzéseinknek, cselekvési indítékainknak és gondolatainknak ezekkel ellentétes értelműekkel való helyettesítése
elfojtás (repression): zavaró kívánságok, gondolatok vagy érzésekmegjelenítésének, ill. felidézésének megakadályozása
testi szomatizáció: a betegségre való hajlamból következő aránytalan foglalatosság a testi szimptómákkal
leszakítás (splitting): az a tolerancia, hogy saját tulajdonságainakat vagy a mások tulajdonságait általában vagy alternatívan, mint jókat vagy rosszakat szemlééljük anélkül hogy személyiségképbe integrálnánk a részleteiben pozitív vagy negatív tulajdonságokat
elnyomás (suppression): zavaró prblémáknak, érzéseknek, kívánságoknak vagy tapasztalatoknak nem kell tüzetesebben utánanézni
meg nem történtté tétel (undo, undoing): az olyan viselkedésmódoknak való önátadás, amelyek szimbólikusan kifejzésre juttatják, hogy kellemetlen vagy negatív érzések, cselekvések kiegyenlítésre törekednek.
szublimáció: pszichoanalitikus fogalom, amelyben egy szexuális impulzus vagy annak energiája úgy változtatja meg irányát, hogy egy társadalmilag elfogadott, nem szexuális jellegű cselekvéshez vezet. A fogalmat valamely primitív mozgató ok magasabb célokká történő átalakulásának általános kifejezéseként is alkalmazzák
regresszió: a fejlődés korábbi fázisaiba való visszaesés, ha más elutasító stratégiák kudarcot vallanak
bevetítés, azonosulás: mások gondolkodás és viselkedésmódjainak átvétele, amely összefügg az igények kielégítésével
kompenzáció, túlkompenzáció: testi vagy egyéb fogyatékosság kiegyenlítés miatti pótcselekvések
A projekció, a leszakítás és az acting out kivételével, melyek a nem alkalmazkodó mechanizmusok közé tartoznak, a többi lehet nem alkalmazkodó vagy alkalmazkodó elhárító mechanizmus.

empátia empathy Beleélés, beleérzés. TH. Lipps és M. Scheler munkásságára visszavezethető fogalom; az azonosulás (belehelyezkedés más szerepébe) folyamatának a társas kapcsolatok területére való kiterjesztése mások "viselkedésének" személyes feltételezések vagy benyomások alapján történő "megértése" céljából. Az empátia fogalmának eredeti jelentése; a műalkotások megértése.
Én, self   1. A személyiség legbensőbb magva, struktúrája. Ez egyrészt vonatkozhat mindazon dolgok összességére, amelyekről az individuum magában vagy önmagától tudatossá válik, ahol az egyes tartalmak vagy vonatkoztatási pontok egy bizonyos rendje adottnak tekintendő. Másrészt vonatkozhat az én bizonyos adottságok felé való tájékozódás tudatos és tudattalan módozataira és formáira (érdekek, társadalmi státusz, szükségletek és kívánságok)
2. Az a dinamikus, vezérlő és értékelő szervezőelv, amely maghatározza az egyén élményeit és cselekvéseit.
3. A pszichoanalízisben -- az ösztön és a felettes én mellett -- a személyiség három meghatározó elemének egyike, amely az egyén társadalmi tapasztalataiból keletkezik és egy valóságelv értelmében kontrollfunkciót gyakorol a viselkedés fölött. Az Én működése részben a tudattalan szférájába tartozik.
       
Az oldalon olvasható információk nem helyettesítik a szakember véleményét, tanácsát. Ezért az olvasottak alapján ne kísérletezzen az öngyógyítással! Ha egészségi állapotában kedvezőtlen változást észlel, forduljon orvoshoz! vitalitas.hu Nyilatkozat
Egészség Ismerettár főmenü