Kineziológia, a legfiatalabb testvér
Módszer és tudományBaghy-Bátor Teréz


Összefoglalás
A kineziológia sokoldalú és számtalan területet felölelõ diszciplína. Nyitott, rugalmas, állandóan fejlõdõ, holisztikus tudományrendszer. Az élõ szervezet mozgással kapcsolatos törvényszerûségeinek vizsgálata, kutatása, fejlesztése mellett korrekcióival a tudati mûködéseinkben megjelenõ blokkolt energiaáramkörök oldását végzi.
 
Kulcsszavak 
mozgás, energiák, neurolymphatikus és neurovascularis reflexpontok, meridiánok, izomtesztelés, stresszoldás, korrekciók, Viselkedési Barométer


A megkülönböztethetõ és egymást kiegészítõ tudományágak korunkban összekapcsolódásuk lehetõségeivel kerültek a figyelem középpontjába. Egyre fontosabbá válik az analitikusan összegyûjtött ismeretek összehangolása a valódi tudás és alkalmazhatóság érdekében. Az integráció, a rendelkezésre álló tudásanyag átfogó ismerete került elõtérbe. Az orvostudomány az egészség, a pedagógia, a tanítás szolgálatát tûzte ki céljául… A kineziológia az egység megteremtéséhez és megéléséhez ad eszközöket.

A kineziológiáról
A görög eredetû szóösszetételbõl származó kifejezés jelentése: mozgástan, mozgással foglalkozó tudomány.
Az élet maga is mozgás. Harmóniájának, egységének megértése és megteremtése egyre fontosabb és szükségszerûbb. Így került elõtérbe, ezért válik ismertté a kineziológia mind szélesebb körben.
A távol-keleti küzdõsportok filozófiái, a törzsi-természeti népek hiedelemvilágából fakadó rituáléi több ezer év távlatából is erõsnek, alkalmazhatónak bizonyulnak. A mozgásmeditációk, a kifinomult rituális gyakorlatsorok s az ezekkel összekapcsolt táplálkozási és életmódbeli követelmények ma is vonzó, mindent átfogó rendszer alaposságát tárják elénk. E fiatal tudomány ezeknek az õsi kultúráknak egyik örököse. Önmagunk megismerésében a légzés és a mozgás összehangolása, energiáink kiegyensúlyozása fizikai és szellemi képességeinkre is hatással van, és olyan tapasztalatokhoz vezet, melyek által saját jellemünk csiszolása életünk vezérmotívumává válhat, emberismeretünk pedig megértõ, elfogadó hozzáállással gazdagodhat. Ezekben a kultúrákban a mozgásformák életformákról mesélnek, s a mozdulatok feszültségoldó, gyógyító és nevelõ hatása kipróbált valóság napjainkban is. A kineziológiai korrekciók gyakorlatainak jelentõs része szintén ezt a célt szolgálja: a mozgás, a mozdulatok harmonizáló hatását használja ki.
 

A kineziológiai módszerek bázisa a neuromuscularis biofeedback mechanizmus elméleti és gyakorlati rendszere. Célja a testi-lelki, külsõ-belsõ energiák összehangolása, kiegyensúlyozása. Feladata a mozgással kapcsolatos gátló tényezõk megismerése, a rögzõdések feloldása és a serkentõ erõk mozgósítása. Eszközei közül a manuális izomtesztelést és a speciális (érintéssel és/vagy finom és nagy mozgásokkal végzett) korrekciókat a legtöbb irányzat használja.

Irányzatok
A kineziológián belül számos ág ismert, ezek részletes ismertetése meghaladná a rendelkezésre álló terjedelmet, így a teljesség igénye nélkül mutatok be néhányat az általam ismert irányzatokból. Az összeállítással arra törekszem, hogy felismerhetõ legyen, honnan indult, merre tart és milyen fejlõdõképes, sokszínû és gazdag a „legfiatalabb testvér”.

Alkalmazott kineziológia néven vált ismertté dr. George Goodheart kiropraktor módszere, mely szerint a görcsös izom kezelése helyett az elgyengült ellenpár aktivizálásával fájdalomcsillapítás, sõt tartós javulás érhetõ el. Charles Owen és H. R. Small a neurolymphatikus (Chapman-féle) és Terence Benett neurovascularis reflexpontokkal foglalkozó kutatásai alapján betegeinél a mozgásukban korlátozott izmokat ezen pontok valamelyikének érintésével és/vagy a kínai akupunktúrából jól ismert meridiánok által élénkítette, nyugtatta. Munkájában hasznosította a pumpaeffektust, melyet a koponyacsontok lapocskáinak légzés közbeni elmozdulása hoz létre, s ezáltal a liquor a gerincoszlopból a kemény agyhártyáig pumpálódik. 
Felfedezte, hogy az állkapocsízületek „bemozgatása” az itt áthaladó idegeket stimulálja és ez kihat az egész test elektromágneses, idegi és energetikai hálózatára. Kidolgozta az izomtesztelés technikáját, mely forradalmasította és új utak felé indította az orvoslást. Az elõször általa alkalmazott „terápialokalizáció” során a beteg érintéssel azonosítja testén a korrekció helyét, míg ezalatt a terapeuta teszteléssel pontosítja azt.
Tanítványa John F. Thie a Touch for Health (Gyógyító érintés) c. könyvében a laikusok számára is érthetõvé tette e módszer lényegét. Munkája a kineziológia egyszeregye lett. Elsõdleges célja az volt, hogy családi körben is gyakorolható, a testünk energiafolyamatairól ismereteket adó, egészségmegõrzõ programot hozzon létre.
Összefoglalása szerint az izmok és meridiánok összekapcsolása a következõ módokon történik: 
1. Masszírozzuk a testen a neurolymphatikus reflexzónát.
2. Érintjük a koponya neurovascularis pontjait.
3. Simogatjuk és masszírozzuk a hozzájuk tartozó meridiánokat.
4. Az akupunktúrapontok segítségével élénkítjük vagy megnyugtatjuk az izmokat.
A gyenge izom a kezelés eredményeként erõssé válik, így tudjuk azonnal ellenõrizni, hogy mozgásba hoztuk az energiáramlást.

A klinikai kineziológia megalapítója, Allen Beardall a kézkomputer bevezetésével lehetõvé tette, hogy másodpercek alatt megtudjuk, az energiablokk mely testi funkciókat érinti, mi az ok és hogyan segíthetünk. Ennek a kézkomputernek köszönhetjük, hogy prioritásokat alkalmazhatunk munkánkban, így is alkalmazkodva az egyéni sajátosságokhoz.

Agytorna (Brain Gym) néven vált népszerûvé dr. Paul E. Dennison és Gail E. Dennison tanulási képességeket fejlesztõ gyakorlatsorozata, melyet Frank Mahony módszere (Hyperton – X) „ihletett”. Az érzelemgazdag helyzetekben bizonyos izmok fokozott mûködésbe kezdenek, míg mások lekapcsoltakká válnak. A feszült (hipertóniás) izmok zavart okoznak a központi idegrendszerben, s így zavar keletkezik a szenzorikus információk (pl. olvasás, írás, verbalitás, érintések, mozgások…) azonnali feldolgozásában. Érintéses és/vagy mozgásos gyakorlatokkal oldjuk a feszültséget az izmokban, és ennek hatása azonnali érzelmi oldódást is eredményez. Nem blokkol tovább a szituáció múltra vonatkozó emléke, szabad választás vált lehetõvé az idegfeszítõ és kudarcot sejtetõ ismétlés helyett. 

Az Edu-kinesztetika (képzett mozgás) alapítója is Dennison, aki saját doktori munkájának megírása közben az õsi mozgásformákhoz fordult „segítségért”. Kidolgozta a laterális áthangolást (repatterning), mely során a középvonalat keresztezõ mozgást (Cross Crawl = CC) az azonos oldali mozgással (Homolaterális Crawl = HC) váltogatjuk. Hatására a két agy- és testfél, a szemek, fülek, továbbá az elülsõ és hátulsó agyterület közötti kommunikáció pontosabbá válik. Eredménye a tanulási képességek hatékonyabbá válása és a gondolatok világos kifejezése.

A humánkineziológia mint multidiszciplináris tudományág a mozgással összefüggõ törvényszerûségek érvényesülését tanulmányozza természetes és speciális helyzetekre vonatkoztatva. Integratív szemlélettel fogja össze a mozgásról szóló anatómiai, idegélettani, kórtani, antropológiai, biofizikai, pszichofiziológiai, kémiai, pszichológiai stb. tudományos ismereteket

  ESEMÉNY       +        ÉRZÉKELÉS     +     ÉRZELEM = EMLÉK
jobb agyfélteke         bal agyfélteke       intenzív energia program
holisztikus                   analizáló       (NÉT, PÉT) kötött (szem, fül…)

Az elismerten legholisztikusabb szemléletû módszer a Három az Egyben (Three in One Concepts) és Egy Agy (One Brain) neveken egyaránt ismert. Alapítói: Gordon Stokes, aki több mint 10 évig volt a „Touch for Health Foundation” igazgatója; Daniel Whiteside, aki a viselkedési genetika területén szüleivel való közös kutatói munkájuk során szerzett tapasztalatokat; és Candace Callaway, aki a metafizika, a parapszichológia és az emberi kapcsolatok szakterülein járatos. Hazánkban Carol Ann Hontz munkássága révén ismerhettük meg ezt az eljárást. 
Elfogultan és nagy szeretettel mutatom be azt a módszert, amely 9 éve mindennapjaim része. Személyiségfejlesztõ hatását magamon, családomon, kollégáimon, klienseken, hallgatókon tapasztaltam. Eredményessége megmutatkozik a logopédiai, az egészségügyi, a pedagógiai, a lélektani, az életvezetési és az anyagi változásokban. Krízishelyzetben lévõknél különösen gyors a javulás. Rendkívüli élmény számomra az állatokkal való (eddig lovakkal és kutyákkal „dolgoztam” együtt) kineziológiai oldás, mert egészen új megközelítési módja ez egymás megismerésének.


Bal agyféltekénk csak a hitrendszer által elfogadott és emlékezetünkben az „emlékezõ” megõrzésre engedett információkat hívja elõ. Ezek mindig erõs kontroll alatt állnak, hiszen felidézésüknek mindig célja van: befolyásolni minket a „helyes” (értsd: környezetünk által hitrendszerünkbe épített) normák betartására. Pontos, idõben is meghatározott félelemmintákat, fájdalomprogramokat tart készenlétben kordában tartásunkra. Szimbolikusan apai genetikai mintáinkat, munkahelyi hozzáállásunkat, a „férfiasnak” tartott viselkedést és jobb testfelünket kontrollálja.

A jobb agyféltekénk – munkánk szempontjából – a „becsületes tanú”. Nincsenek félelmei, fájdalmakkal sem téríthetõ el. A valóságról holisztikus és hologramszerû információkat õriz. Ötletadó szabadsága kulcsfontosságúvá teszi mûködését minden élethelyzetben. Szimbolikusan anyai genetikai mintáinkat, otthonunkkal kapcsolatos hozzáállásunkat, a „nõiesnek” tartott viselkedést és a bal testfelet irányítja.

Három az egyben módszer
Az ismertetésben a technikai tudnivalók bemutatásán túl célom az, hogy felhívjam a figyelmét más szakterületek képviselõinek arra, hogy ez a módszer minden más eljárás kiegészítõjeként megállja a helyét.
Munkánk során a problémák hátterében meghúzódó stressz felismerését és oldását tesszük lehetõvé. A tanfolyamon az izomtesztelés technikáját ismerjük meg a helyzet okának és a korrekció formájának meghatározására. Technikailag ez úgy történik, hogy egy kiválasztott izomra érintéssel enyhe nyomást fejtünk ki. Az izom vagy ellenáll a nyomásnak (tart), vagy enged (elgyengül). A jelzésváltást a képzés során megtapasztaljuk. A praxis alatt egyre finomabbá, pontosabbá válik a tónusváltás felismerése. Az izompróbát a testbõl érkezõ információk elõhívására használjuk.
Minden mozdulattal emlékezünk egy korábbi élményre, mert minden élményünket mozdulat kísérte. Bonyolult izomáramkörök rögzítik az eseményben együttmûködõ sejtek aktuális helyzetét, a hozzájuk kapcsolt érzékleteket és érzelmet.
Minden érintett sejt a folyamat minden összetevõjérõl tudatossággal rendelkezik. A hasonló szituációk a hologram minden résztvevõjét „értesítik” és egymással bármikor kapcsolatba kerülhetnek. 
Agyunk parancsára, a katalizátorként mûködõ érzelem hatására – igazán gazdaságosan és egyáltalán nem kreatívan – a már ismert viselkedési mintát elevenítjük fel, automata pilótára kapcsolunk. A reakció (ismételt cselekvés) a leggyorsabb üzemmód mindaddig, míg meg nem találjuk a módját annak, hogyan adhatunk megfelelõ választ ezekre a helyzetekre.
A viselkedésben megmutatkozó érzelmeink minden esetben meghatározottak és meghatározóak. Emlékeink a múltba hívnak vissza, hitrendszerünk pedig a múltunkat jelenünk helyére préseli. Elménk vetítõkamrájában és testünk képernyõjén megjelennek valamikori ráhangolódásaink képei, cselekedeteink pedig ezek kinyilvánításai. Ennek marionettjeként csetlünk-botlunk magunk számára is õszintétlenül. 
A Negatív Érzelmi Töltés (N.É.T. %) százalékos értéke, megmutatja az egyén problémájával összefüggõ akadályozottságának fokát. A Pozitív Érzelmi Töltés ( P.É.T. %) a motiváltság mértéke bármely más megoldás irányába. Ismeretük azért is fontos, mert visszaellenõrzésük az oldási folyamat végén tájékoztat a változásról.
Módszerünkben a Viselkedési Barométer szolgál jelzõrendszerül annak az érzelmi energiának a megtalálásához, amely fogva tart bennünket és ahhoz is, amely „ébreszthetõ” annak érdekében, hogy valódi egyéniségünk szabadon mûködhessen. 
Nem ellentétpárokról van szó, hanem egymást semlegesítõ energiákról, amik ha megszûnnek kizárólagosan mûködni, egyensúlyi állapotot hozhatnak létre a mikrokozmoszunkban.
A téma, amivel társunk hozzánk érkezik, legtöbbször évek óta tartó félelem és fájdalom vagy a fájdalomtól való félelem következménye. A korregresszióval éber tudatállapotban jutunk vissza a kritikus életkorba. A stressz hatására hasadás keletkezett a vágyott és megélt valóságunkban és a két agyterület közötti kommunikáció – e témák vonatkozásában – megszakadt. 
Mikor a két félteke egyformán mûködik, hiteles információt kapunk arról, hogyan befolyásolták az érzelmek a testet és arról is, hogyan oldjuk fel a keletkezett energiagátakat.
A két hemiszféra összehangolása sejtjeink mûködésének tudatosságunkkal való összekapcsolása.
A kineziológiai korrekciók testi és szellemi szinten is két irányban hatnak: 
1. Oldják a funkcionális vakfoltot okozó stresszt. 
2. Szabad utat biztosítanak képességek és készségek fejlesztéséhez és új tanulási lehetõségek megalapozásához.
Ennek eredményeképpen csökken az érzelem intenzitása és fokozódik a tudatosság, mely kreatív, intuitív megoldáshoz vezet.
Minden korrekció az energiák kiegyensúlyozására irányul. 
A kineziológiai stresszoldás során tehát téves, félelemorientált programjainkat felismerjük és átalakítjuk, hogy késõbb e folyamatból felszabaduló energiánkat céljainknak megfelelõen tudjuk felhasználni. 
A kliens a folyamat alatt mindvégig éber tudatállapotban van.
Minden oldást végzõ szakember tanulmányai, munkája során és személyiségének formálásában legfontosabb feladatai között a saját hitrendszerében õrzött programokat törekszik megismerni. Szelíd és alternatív lehetõségeket kínáló módszerünk lényege veszne el, ha klienseinket elõítéleteink szerint hozzáigazítanánk saját (és képzelt) „jó” megoldásainkhoz, esetleg még elvárásokkal teli vizsgahelyzetet is teremtve a találkozásokból. 
Akinél a probléma, annál a megoldás – ez a gondolat alázatot és tiszteletet ébreszt mindannyiunkban. 
Munkánk és módszerünk lényege: ösztönözni a hozzánk fordulókat, hogy egyéni és egyedi válaszaikat találják meg. Javasolt gyakorlatainkkal a mindenkiben mûködõ öngyógyító reflex felébresztését tesszük lehetõvé, mely testi-lelki-szellemi erõnlétünket növeli. 
A legfiatalabb testvér már felfigyelt az õt (is) megszólító feladatra és csaknem eszközök nélkül, évszázadok tapasztalatával, friss, intuitív erõvel útnak indult. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy még hallani fogunk róla, és ha mi is tartunk valahová, még találkozni fogunk vele.


Felhasznált irodalom
1. Thie, J. F.: Touch For Health (Gyógyító Érintés)
2 da Silva, K., Rydl, D.: Kineziológia 
3 dr. Dennison, E. P., Dennison, G. E.: Észkerékkapcsoló agytorna
4. dr. Dennison, P. E., Dennison, G. E.: Észkerékkapcsoló
5. Hontz, C. A.: Végtelen Lehetõség 
6. Hontz, C. A.: Rejtett kincsünk 
7. da Silva, K., Rydl, D.: Mozgással az energiáért
8. Pintér I.: Csapdák…
(A kineziológia lehetõségei a személyiségfejlesztés szolgálatában)


Szakmai önéletrajz
Diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola oligofrenpedagógia-logopédia szakán szereztem. Szakdolgozatom témája a dr. Meixner Ildikó – féle dyslexia prevenció volt. Lehetõségem volt fejlesztõ és kutatási módszerek kidolgozásában is részt venni a koraszülöttekkel foglalkozó perinatális intenzív programban. Logopédusként egyéni és csoportos terápiáimat egészségügyi, pedagógiai és pszichológiai intézményekben végeztem. Tanultam autogén tréninget, tanfolyamok keretében krízis-intervenciós és Rogers-féle empátia kommunikációs technikákat. 1991 óta agykontrollal és kineziológiával egészítem ki munkámat. Több éve mindkét módszert oktatom is, elõadásokat, tanfolyamokat az ország területén bárhol tartok. A szerzõ levelezési címe: 
Baghy Bátor Teréz
1067 Budapest, Eötvös u. 8.tartalom